จำนวนนักศึกษา
ลำดับ แผนก/สาขางาน จำนวน[คน] ร้อยละ
1 การพัฒนาเว็บเพจ 9 0.57
2 ก่อสร้าง 147 9.26
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 3.40
4 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 23 1.45
5 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 2 0.13
6 ติดตั้งและบำรุงรักษา 26 1.64
7 ติดตั้งไฟฟ้า 49 3.09
8 ผลิตภัณฑ์ 32 2.02
9 ยานยนต์ 244 15.37
10 อิเล็กทรอนิกส์ 183 11.53
11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 62 3.91
12 เครื่องมือกล 136 8.57
13 เชื่อมโลหะ 2 0.13
14 เทคนิคการก่อสร้าง 24 1.51
15 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 10 0.63
16 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 0.88
17 เทคนิคยานยนต์ 165 10.40
18 เทคโนโลยีไฟฟ้า 28 1.76
19 โยธา 5 0.32
20 ไฟฟ้ากำลัง 372 23.44
[ รวมนักศึกษาทั้งหมด ]
1587
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับ แผนก/สาขางาน จำนวน[คน] ร้อยละ
1 บุคลากรทางการศึกษา 25 20.33
2 ช่างยนต์ 15 12.20
3 ช่างกลโรงงาน 6 4.88
4 ช่างเชื่อม 5 4.07
5 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15 12.20
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9 7.32
7 ช่างก่อสร้าง 5 4.07
8 ช่างโยธา 3 2.44
9 เทคนิคอุตสาหกรรม 6 4.88
10 ช่างเทคนิคพื้นฐาน 4 3.25
11 สามัญ 7 5.69
12 สัมพันธ์ 11 8.94
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 5.69
14 รองผู้อำนวยการ 4 3.25
15 ผู้อำนวยการ 1 0.81
[ รวมทั้งหมด ]
123
จำนวนวุฒิการศึกษา
ลำดับ แผนก/สาขางาน จำนวน[คน] ร้อยละ
1 ปริญญาตรี 87 70.73
2 ปริญญาเอก 1 0.81
3 ปริญญาโท 32 26.02
4 ปวส. 3 2.44
[ รวมทั้งหมด ]
123
จำนวนวิทยฐานะ
ลำดับ แผนก/สาขางาน จำนวน[คน] ร้อยละ
1 ข้าราชการพลเรือน 1 0.81
2 ครู คศ.2 41 33.33
3 ครู คศ.3 40 32.52
4 ครูพิเศษสอน 17 13.82
5 ลูกจ้างประจำ 1 0.81
6 เจ้าหน้าที่ 23 18.70
[ รวมทั้งหมด ]
123
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
License